ஆயில்யம்

ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் மற்றவர்களால் மதிக்கப்படவேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் கூடியவராய் இருக்கும் நீங்கள் அழகாக பேசுவீர்கள். சிலசமயங்களில்உங்களுடையசாதுர்யமானபேச்சினால்மற்றவர்களிடம்உங்களுக்கானமதிப்பைபெற்றிவிடுவீர்கள். பொருள்சேமிப்பைவிரும்புவீர்கள். எதிர்காலத்திற்கானதிட்டங்களில்தெளிவாகவரையறுத்துக்கொண்டிருப்பீர்கள். உங்களின்முயற்சிவெற்றியடையகடுமையானஉழைப்பைவெளிப்படுத்ததயங்கமாட்டீர்கள்.

உங்களிடம்ஒப்படைக்கப்படும்செயல்களைமுழுமூச்சுடன்செயல்பட்டுசெய்துமுடிப்பீர்கள். பகையைவிரும்புவர், பெற்றோருக்குவிருப்பம்உடையவர். மனதில்துக்கம்உடையவர், காட்டில்திரிபவர், சிற்றுண்டியைவிரும்புபவன்புத்திமான், வஞ்சகம்இல்லாமல்எவரையும்ஏளனம்செய்பவர், சுகம்உடையவர், தன்னைவிடவலிமையானயாரையும்கண்டுஅஞ்சாதவர், விழியும்புருவமும்உயர்ந்துஒதுங்கிஇருப்பவர். கோபமும்வேகமும்கொண்டஇவர்கள்செல்வந்தர்களாகஇருப்பர். சிவந்தமேனி, அகலமானகண்களைப்பெற்றிருப்பர். நியாயதர்மங்களைமற்றவர்களுக்குப்போதிப்பர். மந்தகுணமும்இருக்கும். நகைஅணிதல், பணம்சம்பாதிப்பதில்அலாதிப்பிரியம்இருக்கும். செலவுசெய்வதில்கெட்டிக்காரர்களாகத்திகழ்வர்.

1. ஆயில்யம்முதல்பாதத்தில்பிறந்தவர்மிகுந்தசொல்வன்மைஉள்ளவர். பெண்போன்றவடிவம்உடையவர். நல்லஅறிவுடையவர், மகிழ்ச்சியுடன்இருக்கும்தன்மைஉடையவர், பலவிதமானசெயல்களைச்செய்பவர்.
2. ஆயில்யம்இரண்டாம்பாதத்தில்பிறந்தவர்அயலான்இடும்வேலைகளைச்செய்பவன், அழகுடையவர், ஏக்கமுடையவர், ஆசாரமுடையவர், தீயவழியில்நடப்பவர், துர்ப்புத்திஉடையவர்.
3. ஆயில்யம்மூன்றாம்பாதத்தில்பிறந்தவர்முன்கோபி, மனைவியைவதைப்பவர், ஞானிதாமதகுணமுள்ளவர், நலமற்றசொற்களைப்பேசுபவர், மிகவும்நிபுணர்.
4. ஆயில்யம்நான்காம்பாதத்தில்பிறந்தவர்பொன்னைஅழிப்பவர், கொலைசெய்பவன், கோபக்காரர், தீயவனுக்குநல்லவர், இழிந்தபெண்களின்போகத்தைவிரும்புபவர், வியாதிஉடையவர்.