பரணி

பரணி நட்சத்திரபிறந்தவர்கள் அனைத்து முழுமையாகப் முடிக்கப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை வலுவாக கொண்டவராய் இருப்பீர்கள். உங்களிடம்ஒப்படைக்கப்படும்எந்தகாரியமும்முழுமையாகசெய்துவிடுவீர்கள். உடல்ஆரோக்கியத்தைமிகவும்ஆர்வமாகபேணிக்காப்பீர்கள். எந்தசூழ்நிலையையும்சமாளிக்கக்கூடியமனநிலையைவளர்த்துக்கொள்ளவிரும்புவீர்கள். மற்றவர்களிடம்உண்மையானஉழைப்பையும்நேர்மையானசெயல்களையும்எதிர்ப்பார்ப்பீர்கள். உங்களதுநேர்மையானசெயல்பாடுகளால்மற்றவர்களிடம்உங்களுக்கானமதிப்பைஅதிகரித்துகொள்வீர்கள். நன்றிஉணர்வுகொண்டவர்களாகவும், எதிரிகளைச்சுலபத்தில்வெற்றிகொள்ளும்திறமைகொண்டவர்களாகவும்இருப்பர். தானதர்மங்களைச்செய்யும்இயல்பால்மற்றவர்கள்இவரைப்பாராட்டுவர். அதிர்ஷ்டதேவதையின்அருளால்தொட்டவையாவும்துலங்கும். தன்னுடையதேவைகளைத்தானேசாதித்துக்கொள்ளும்சாமர்த்தியம்பெற்றிருப்பர். பெற்றோருக்குஇனியவர், ஞானி, சிறுநித்திரைஉடையவர். சிறுகோபி, தருமசிந்தனைஉடையவர். செல்வம்உடையவர், புகழ், திடமானவாக்குஉடையவர், தாம்பூலத்தில்விருப்பம்உடையவர், உடலின்இடப்பாகத்தில்மருஉள்ளவர், சாமர்த்தியம்உடையவர், பெண்களில்சொற்களில்பிரியம்உடையவர், சிறியமோவாய்க்கட்டையைஉடையவர். 1. பரணிமுதல்பாதத்தில்பிறந்தவர்சிவப்புநிறம்உள்ளவர். வீரன், பலசாலி, நீதிமான், பகைவரைவெல்லுபவர், சிவந்தஉரோமம்உடையவனாகவும்இருப்பார்.
2. பரணிஇரண்டாம்பாகத்தில்பிறந்தவர்ஞானி, நிபுணன், சோம்பல்உடையவர், தருவார், சாஸ்திரம்சொல்பவனாகவும்இருப்பார்.
3. பரணிமூன்றாம்பாதத்தில்பிறந்தவர்கோபம்உடையவர், உருளும்கண்களைஉடையவர், நல்லஉயரமானவர்.
4. பரணிநாலாம்பாதத்தில்பிறந்தவர்உடல்பருமனானவர், கோபம்உடையவர், அரசுஅரசியல்பணிசெய்பவர், துர்க்குணம்உள்ளவனாகவும்இருப்பார நட்சத்திரகோவில்