கேட்டை

கேட்டை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் அனைத்து செயல்களும் முழுமையாக முடிக்கப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை வலுவாக கொண்டவராய் இருப்பீர்கள். உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படும் எந்த காரியமும் முழுமையாக செய்துவிடுவீர்கள்.

உடல்ஆரோக்கியத்தைமிகவும்ஆர்வமாகபேணிக்காப்பீர்கள். எந்தசூழ்நிலையையும்சாமாளிக்ககூடியமனநிலையைவளர்த்துக்கொள்ளவிரும்புவீர்கள். மற்றவர்களிடம்உண்மையானஉழைப்பையும்நேர்மையானசெயல்களையும்எதிர்ப்பார்ப்பீர்கள்.

உங்களதுநேர்மையானசெயல்பாடுகளால்மற்றவர்களிடம்உங்களுக்கானமதிப்பைஅதிகரித்துகொள்வீர்கள்.வலிமைவாய்ந்தவர், துஷ்டர்களின்நண்பர், பொய்பேசாதவர், உபாயர், பக்திஉள்ளவர், கோபம்உள்ளவர், உள்மூச்சுஉள்ளவர், புத்திமார், உயரமானவர், தமயரைரட்சிப்பவர், சிற்றுண்டிபிரியர், அரசர்களுக்குஇனியவர், கண்கள்சிவந்துஇருப்பவர், வலதுபுரத்தில்மருஇருப்பவர், கெட்டசொல்லைத்திடமாகக்கொள்ளமாட்டார், பொய்யைமெய்யாகமாற்றும்திறமையுள்ளவர், நற்கேள்விஉள்ளவர், கடினச்சொல்லைஉடையவர். கல்வியில்தேர்ச்சிபெற்றுதிகழ்வர். தைரியமும்துணிச்சலும்இயல்பாகஇருக்கும். குறும்புத்தனமும், நகைச்சுவையும்கொண்டவர்கள். அழகாகவும், சுருக்கமாவும்பேசுவதில்வல்லவர்கள். முன்நின்றுஎந்தச்செயலையும்நடத்திக்காட்டும்சாமர்த்தியம்உண்டு. முன்கோபம்இருந்தாலும், யாருக்கும்தீங்குஎண்ணமாட்டார்கள்.

1. கேட்டைமுதல்பாதத்தில்பிறந்தவர்எழுதவல்லவர், கர்வி, பரிகாசம், செய்பவர், விளையாட்டுச்செய்கைஉடையவர், மகிழ்ச்சியுடையமனம்உள்ளவர்.
2. கேட்டைஇரண்டாம்பாதத்தில்பிறந்தவர்சங்கீதப்பிரியன்வாய்ஜாலம்உள்ளவர், ஈகைக்குணம்உடையவர், சுகவார், போகி, கல்மனம்உடையவர், ரோகி.
3. கேட்டைமூன்றாம்பாதத்தில்பிறந்தவர்கண்நோய்உடையவர், பசுஉடையவர், கலக்க்காரர், இழிந்தபுத்திஉள்ளவர், அந்நியரின்தொழில்களைத்தனதுஎன்றுநினைத்துச்செய்பவர். சாது.
4. கேட்டைநான்காம்பாதத்தில்பிறந்தவர்கலகம்செய்வதில்விருப்பம்உடையவர், முன்னோடி, வஞ்சகர், குரூரன், தன்குலமேன்மையைக்கூறுபவர்.