கிருத்திகை

கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் ஆள்பாதி ஆடைபாதி என்பதற்கு முழு உதாரணமாய் உங்களது உடைகளையும் ஆபரணங்களையும் பேணிக்காப்பீர்கள். மற்றவர்களைகவரும்விதமாய்உங்களதுசெயல்பாடுகள்அமைத்துக்கொள்வீர்கள். மனதிற்குபிடித்தமானஉணவுவகைகளைருசித்துசாப்பிடுவீர்கள். மற்றவர்களால்புகழப்படும்காரியங்களைசெய்வதில்அதிகஆர்வம்கொண்டிருப்பீர்கள். பிரயாணம்செய்வதிலும்அதிகநாட்டம்உடையவராய்இருப்பீர்கள்.

வருங்காலத்திற்கானசேமிப்பைமேற்கொள்வதில்அனைத்துவழிகளையும்பின்பற்றுவீர்கள். ரசவர்க்கங்களில்விருப்பம்உடையவர், அற்பநித்திரைஉடையவர், சொல்சாதுரியம்உடையவர், பொய்பேசியாவதுபொருள்சம்பாதிக்கும்திறமைஉடையவர், அறிவாளி, அரசர்கள்விருப்பத்திற்குஉரியவர், பரிசுபெறுபவர், பலவான், வஞ்சகமனம்உடையவர், மார்பில்மருஉடையவர், வழக்குத்தொடுக்கும்துணிந்தமனம்உடையவர். செல்வந்தராகவும், திறமைமிக்கவராகவும்இருப்பர். ஆசாரஅனுஷ்டானங்களில்பிடிப்புடன்திகழ்வர். கலைகளைஆர்வமுடன்கற்கும்சுபாவமிருக்கும். மனதில்மென்மைகுடிகொண்டிருக்கும். பெண்களிடம்நட்புடன்பழகும்இயல்பைப்பெற்றிருப்பர். கல்வியில்ஆர்வம்இல்லாவிட்டாலும்வாழ்க்கைக்குத்தேவையானதகுதிகள்யாவும்இவர்களிடம்இருக்கும்.

1. கிருத்திகைமுதல்பாதத்தில்பிறந்தவர் ,ஆசாரமுள்ளவர், வித்துவான், பிரபுஇலாபசேகரர், சூரன், பசுப்பீரிதிஉள்ளவர், புத்திமான்ரோகமுள்ளவர்.
2. கிருத்திகைஇரண்டாம்பாதத்தில்பிறந்தவர் ,ஆசாரமற்றவன், கோபி, வெற்றியுடையவர்களைசினேகமாகக்கொண்டவர், சாஸ்திரங்களைவிரும்பாதவர்.
3. கிருத்திகைமூன்றாம்பாதத்தில்பிறந்தவர், துஷ்டபெண்களைச்சேருபவர், புத்தியற்றவர், மிகுந்தசூரன், கோபி, தீமைகளையேபிரதானமாகசெய்பவர்.
4. கிருத்திகைநான்காம்பாதத்தில்பிறந்தவர்தரித்திரன், சாஸ்திரம்கற்காதவர், மனஸ்தாபம்உடையவர், பொறுமையற்றவர், துக்கம்உடையவர், ரோகம்உடையவர