மகம்

மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் அனைத்து செயல்களும் முழுமையாக முடிக்கப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை வலுவாக கொண்டவராய் இருப்பீர்கள். உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படும் எந்த காரியமும் முழுமையாக செய்துவிடுவீர்கள். உடல் ஆரோக்கியத்தைமிகவும்ஆர்வமாகபேணிக்காப்பீர்கள். எந்தசூழ்நிலைகயையும்சமாளிக்ககூடியமனநிலையைவளர்த்துக்கொள்ளவிரும்புவீர்கள். மற்றவர்களிடம்உண்மையானஉழைப்பையும்நேர்மையானசெயல்களையும்எதிர்பார்ப்பீர்கள்.

உங்களதுநேர்மையானசெயல்பாடுகளால்மற்றவர்களிடம்உங்களுக்கானமதிப்பைஅதிகரித்துகொள்வீர்கள். பலதிசைகளில்சுற்றுவதில்விருப்பம்உடையவர். அழகர், இசைப்புலவன், நீராடுவதில்விருப்பம்உடையவர், அழகன், இசைப்புலவர், நீராடுவதில்விருப்பம்உடையவர், வாசனைப்பொருட்களில்விருப்பம்உடையவர், செல்வம்உடையவர், வலதுபக்கத்தில்மருஉடையவர், நியாயஸ்தன், அற்பநித்திரைஉடையவர். ஆராய்ச்சிமனப்பான்மைஉள்ளவர்கள், கல்விபயில்வதில்ஆர்வம்கொண்டிருப்பர். தருமம்செய்வதில்வல்லவர்கள். மனத்தூய்மை, நேர்மைமிக்கவர்கள். பிறரைகவுரவமாகநடத்துவர். மதுரமானமொழிபேசுவதோடுபேச்சுசாதுர்யமும்பெற்றிருப்பர்.

1. மகம்முதல்பாதத்தில்பிறந்தவர்மற்றவர்களுக்குபயம்அளிக்கும்சிவந்தகண்களைஉடையவர், சிவந்தநிறம்உடையவர், சிறந்தமதியூகி, சிவந்தரோமத்தைஉடையவர்.
2. மகம்இரண்டாம்பாதத்தில்பிறந்தவர்நல்லஅறிவுஇல்லாதவர், குற்றம்உடையவர். செலவழிப்பதில்விருப்பம்உள்ளவர். பொன்போன்றகண்களைஉடையவர், காதுநோய்உடையவர்.
3. மகம்மூன்றாம்பாதத்தில்பிறந்தவர்பலசாலி, நோய்கள்உள்ளவர். சாது, கடினசொற்களைப்பேசுபவர், பொல்லாதவர், பரிசுத்தமானவர், பேராசைஉடையவர்.
4. மகம்நான்காம்பாதத்தில்பிறந்தவர்ஒழுக்கமுடையவர், பெண்கள்பேச்சைகேட்பவர், சிரங்கும்வேறுரோகங்களும்உள்ளவர். நல்லமனைவிஅமையப்பெற்றவன், இனியசொற்களைபேசுபவர்.