மிருகசீரிடம்

மிருகசீரிடம் நட்சத்திரத்திலும் பிறந்தவர்கள் நல்ல அறிவுபூர்வமான பேச்சுத்திறமையை உடையவராய் இருப்பீர்கள். எந்தநேரத்திலும் சுறுசுறுப்பான மனநிலையைக் கொண்டிருப்பீர்கள். சேமிப்பில் ஆர்வம் கொண்டிருப்பீர்கள். திறமையான பேச்சால் சிறந்தநிர்வாகத் திறமை கொண்டவராய் விளங்குவீர்கள்.

திறமையாகமற்றவர்களிடம்வேலைவாங்குவதில்சமர்த்தராய்இருப்பீர்கள். காலையில்நீராடுவதில்விருப்பம்உடையவர். பரந்தகண்களையுடையவர். மயிரில்அழகுடையவர், கல்வியில்சிறந்தவர், திடமானதேகம்உடையவர், உள்மனதில்உள்ளகருத்தைவெளியிடவிரும்பாதவர், பாட்டிலும்கூத்திலும்விருப்பமுடையவர். தாம்பூலப்பிரியர், நினைத்தகாரியத்தைமுடிப்பதில்வல்லவர், உயர்ந்தநெற்றியைஉடையவர்ஞானி. விசாலமானபுத்தியும், கூர்மையானஅறிவும், திறமையும்பெற்றிருப்பர். செல்வம்சேர்ப்பதில்ஆர்வம்இருக்கும். மனதில்தைரியம்குடிகொண்டிருக்கும். சிலருக்குமுன்கோபம்அதிகமாகஇருக்கும். தானதர்மம்செய்வதில்ஆர்வம்காட்டுவர். பிறரின்மனதைப்புரிந்துகொண்டுஅதற்கேற்பநடக்கும்இயல்பைப்பெற்றிருப்பர

1. மிருகசீரிஷம்முதல்பாதத்தில்பிறந்தவர்செல்வம்உடையவர். பகைவரைவெற்றிகொள்பவர், பருமனானசரீரம்உடையவர். கோபம்உடையவர். ஆசாரம்இல்லாதவர், இராட்சசத்தன்மைஉடையவர்.
2. மிருகசீரிஷம்இரண்டாம்பாதத்தில்பிறந்தவர்வழக்குரைப்பவர், உபதேசம்செய்பவர், சாதுமனத்திற்குஉகந்தவர், உண்மைபேசுபவர், பெண்போகத்தில்விருப்பம்உடையவர்.
3. மிருகசீரிஷம்மூன்றாம்பாதத்தில்பிறந்தவர்உயர்ந்தகுணம்உடையவர். உத்தமன், சாது, சந்தோஷம்உடையவர், ஆசாரம்உடையவர், புத்திமார், சீமார்.
4. மிருகசீரிஷம்நான்காம்பாதத்தில்பிறந்தவர்புத்திமார், மெய்யேஉரைப்பவர், சாது, தருமம், செய்பவன், காமம், கோபம், வஞ்சகம்உடையவர்.