மூலம்

மூலம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் ஆள்பாதி ஆடைபாதி என்பதற்கு முழு உதாரணமாய் உங்களது உடைகளையும் ஆபரணங்களையும் பேணிக்காப்பீர்கள்.

மற்றவர்களைகவரும்விதமாய்உங்களதுசெயல்பாடுகள்அமைத்துக்கொள்வீர்கள். மனதிற்குபிடித்தமானஉணவுவகைகளைருசித்துசாப்பிடுவீர்கள். மற்றவர்களால்புகழப்படும்காரியங்களைசெய்வதில்அதிகஆர்வம்கொண்டிருப்பீர்கள். பிரயாணம்செய்வதிலும்அதிகநாட்டம்உடையவராய்இருப்பீர்கள். வருங்காலத்திற்காளசேமிப்பைமேற்கொள்வதில்அனைத்துவழிகளையும்பின்பற்றுவீர்கள். மிக்கநித்திரைப்பிரியர், புறங்கால்அழகுடையவர், செய்யும்கருமங்களைக்குற்றம்இல்லாமல்செய்பவர், பக்திமார், ஆயுதத்தால்ஜீவிப்பார், தாய், தந்தையாருக்குப்பிரியர், தவநெறிஉடையவர், சிறுதீனிதின்பவர், லோபி, கண்சிறுத்துசிவந்துஇருப்பவர், கல்விமார், கொடுமையேசெய்பவர், பந்துக்களைச்சேராதவர், முன்கோபிகொடியர்.

சோம்பல்என்பதேஇல்லாமல்மிகவும்சுறுசுறுப்பாகச்செயல்படுவர். கல்விகேள்விகளில்ஆர்வம்நிறைந்திருக்கும். பார்ப்பதற்குலட்சணம்பொருந்தியவர்களாகஇருக்கும்இவர்கள், பழங்களைவிருப்பத்தோடுபுசிப்பர். உடல்வலிமையோடுதிகழ்வர்.

1. மூலம்முதல்பாதத்தில்பிறந்தவர்கிழங்குவகைப்பொருட்களில்விருப்பம்உள்ளவர், பாபத்தொழில்களையேசெய்பவர், ரோகிபித்தம்கொண்டவர்.
2. மூலம்இரண்டாம்பாதத்தில்பிறந்தவர்வித்வார், வயிற்றுநோய், உடையவர், பொய்பேசுபவர், நல்லபுத்திஉள்ளவர், எல்லோரிடமும்இன்பம்உடையவர்.
3. முலம்மூன்றாம்பாதத்தில்பிறந்தவர்பில்லி, சூன்யம், இவற்றில்ஆர்வம்உள்ளவர், புதியகலைகளைக்கற்றுக்கொள்பவர், அழகுள்ளவர், சோம்பேறி, கருமி, நல்லபழக்கங்களில்விருப்பம்உள்ளவர்.
4. மூலம்நான்காம்பாதத்தில்பிறந்தவர்நல்லபலவான், காரியத்தில்வல்லவர், சாது, கோபத்தைஅழித்தவர், ஞானிபகைவரைவெல்லுபவர், கழுத்தில்நோய்உள்ளவர்.