பூராடம்

பூராடம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் அனைத்து வகையான புத்தகங்களை படிப்பதிலும் ஆர்வத்துடன் இருப்பீர்கள். சுத்தத்திற்கு முதலிடம் கொடுப்பீர்கள்.

எந்தநேரத்திலும்சுத்தமாகஇருக்கவேண்டும்என்றஎதிர்ப்பார்ப்புடன்உங்களதுசெயல்களைஅமைத்துக்கொள்வீர்கள். மற்றவர்களிடம்நயமானமுறையில்பேசிசிக்கலானசமயங்களிலும்திறமையாகசமாளித்துவிடுவீர்கள். அனைத்துகாரியங்களிலும்திட்டமிட்டசெயல்படுத்துவீர்கள். உங்களதுஅனைத்துசெயல்களும்எதிர்காலத்தைமுக்கியகுறிக்கோளுடன்கொண்டதாகஇருக்கும்.

திறமையாகமற்றவர்களிடம்வேலைவாங்குவதில்சமர்த்தராய்இருப்பீர்கள். குறுகியநெற்றிஉடையவர், உயரமானவர், விசனம், உள்ளவர், வாசனைப்பிரியர், மன்னருக்குநண்பர், உயர்ந்தபதவியைவகிப்பவர், சிற்றுண்டிப்பிரியர், தாய்க்குவிருப்பமானவர், தன்னைவந்தடைந்தவரைரட்சிப்பவர், சிறியசிவந்தகண்கள்உடையவர், நீண்டகை, கால்களைஉடையவர், அழகுடையவர், விசாலமனம்உடையவர், கள்ளன், சூரன், வலிமையானகரங்களையும்தோள்களையும்உடையவர், பொய்சொல்லாதவர், பயணம்செய்வதில்விருப்பம்உடையவர், பெண்களுக்குஇனியர், தருமசிந்தனைஉடையவர். சுகபோகங்களைஅனுபவிப்பதில்விருப்பம்கொள்வர். நண்பர்கள், உறவினர்கள்மத்தியில்செல்வாக்கோடுவாழ்வர். பிடிவாதகுணத்தோடுமிககடுமையாகப்பேசும்சுபாவம்இருக்கும். வாக்குவாதங்களில்அடிக்கடிஈடுபடுவர்.

1. பூராடம்முதல்பாதத்தில்பிறந்தவர்மிகுந்தவணக்கத்துக்குஉடையவர், குழந்தைபேறுஇல்லாதவர், சச்சரவுஉண்டாக்குபவர், சூரன், நடுவயதுவரைஆயுள்இருப்பவர்.
2. பூராடம்இரண்டாமபாதத்தில்பிறந்தவர்யோகி, அழகுள்ளவர், நண்பர்கள்இல்லாதவர், அறிவற்றவர், வேசிகளின்லோலர்.
3. பூராடம்மூன்றாம்பாதத்தில்பிறந்தவர்சுகவார், செல்வம்உடையவர், வாலிபதசையில்தாயைஇழப்பவர், பெரியவியாதிஉடையவர், நற்குணவார், தெளிவானசிந்தவனைஉடையவர்.
4. பூராடம்நான்காம்பாதத்தில்பிறந்தவர்பலமில்லாதவர், முதுகுநோய்உள்ளவர், திருடன்அபவாதம்சொல்பவர், பலவான், துரோகி, தந்தையைச்சிறுவயதிலேயேஇழப்பவனாயும்இருப்பான்.