புனர்பூசம்

புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் எப்போதும் சுறுசுறுப்பான மனநிலையைக் கொண்டவராய் இருப்பீர்கள். மற்றவர்களுக்கு பிரதிபலன் எதிர்பாராமல் உதவும் எண்ணம் கொண்டவர்

உடல்ஆரோக்கியத்தைபேணுவதில்மிகுந்தகவனம்செலுத்துவீர்கள். மிகுந்தஜாக்கிரதைஉணர்வோடுசெயல்படுவீர்கள். சிக்கனத்தில்அதிகநாட்டம்கொண்டிருப்பீர்கள். சொல்சாதுர்யர், அகங்காரம்உடையவர், பரந்ததோள்களைஉடையவர். சிக்கனமுடையவர். நீண்டவழிநடப்பவர். கடுமையாகப்பேசுபவர், கள்ளன், மலர்போன்றகையைஉடையவர். அறிவாளி, பொய்பேசமாட்டார். பித்ததேகம்உடையவர். கல்வியில்ஊக்கம்கொண்டவர்கள், பேச்சுத்திறமைகொண்டவர்களாகஇருப்பர். ஊர்சுற்றும்சுபாவமும்இயல்பும், ஆடம்பரகுணமும்கொண்டிருப்பர். மனதில்உள்ளதைவெளிப்படையாகச்சொல்லவிரும்பமாட்டார்கள். பிறரைநன்குஅறிந்துகொள்ளும்ஆற்றல்இவர்களுக்குஇருக்கும். நன்றியுணர்வுடன்உதவிசெய்தவர்களைப்போற்றும்குணம்இருக்கும்.

1. புனர்பூசம்முதல்பாதத்தில்பிறந்தவர்கள்பருமனானஉடல்உள்ளவர். பிலுக்கன், போகி, செவிடன், காமி, பன்றிமயிர்போலும்உரோமம்உள்ளவர்.
2. புனர்பூசம்இரண்டாம்பாதத்தில்பிறந்தவர்கள்பித்தம்சேர்ந்தஉஷ்ணதேகம்உடையவர், சோம்பேறி, ஆசாரம்இல்லாதவர், தூக்கம்உடையவர்.
3. புனர்பூசம்மூன்றுபாதத்தில்பிறந்தவர்கள்குஷ்டரோகி, சாது, அலைச்சல்உள்ளவர், காவியம்அறியாதவர், பல்வியாதிஉள்ளவர், நீண்டஆயுள்உள்ளவர்.
4. புனர்பூசம்நான்காம்பாதத்திலபிறந்தவர்கள்நல்லசெயல்கள்செய்பவர், குள்ளமாகஇருப்பவர், நல்லஅழகுடையவர், பார்வைலட்சணம்அறிபவர்.