பூரட்டாதி

பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் மற்றவர்களால் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் கூடியவராய் இருக்கும் நீங்கள் அழகாக பேசுவீர்கள். சிலசமயங்களில்உங்களுடையசாதுர்யானபேச்சினால்மற்றவர்களிடம்உங்களுக்கானமதிப்பைபெற்றுவிடுவீர்கள். பொருள்சேமிப்பைவிரும்புவீர்கள். எதிர்காலத்திற்கானதிட்டங்களில்தெளிவாகவரையறுத்துக்கொண்டிருப்பீர்கள். உங்களின்முயற்சிவெற்றியடையகடுமையானஉழைப்பைவெளிப்படுத்ததயங்கமாட்டீர்கள்.

உங்களிடம்ஒப்படைக்கப்படும்செயல்களைமுழுமூச்சுடன்செயல்பட்டுசெய்துமுடிப்பீர்கள். பிறர்சொல்லைப்பொறுக்கமாட்டார், வழக்குரைப்பார், பால், நெய், இவற்றில்விருப்பம்உடையவர், பெண்களுக்குகவுரவம்வழங்கமாட்டார்.

கல்விமான், ஆசிகூறுபவர், அழகுடையவர், பக்திமான். மற்றவர்களின்மனதில்இருப்பதைஅறிவதில்கெட்டிக்காரர்கள். திடமானமனமும், உடல்வலிமையும்பெற்றிருப்பர். சுகசவுகர்யங்களோடுவாழ்க்கைநடத்தவிரும்புவர். மனைவியைமிகவும்நேசிப்பார்கள். பெரியமனிதர்களிடம்நட்புபாராட்டுவர்.

எல்லோரிடமும்சகஜமாகப்பழகுவர். தொழிலில்அக்கறையோடுஈடுபடுவர்.

1. பூரட்டாதிமுதல்பாதத்தில்பிறந்தவர்பிராமணர், அகன்றமுகத்தைஉடையவர், பலவான், மனைவிமேல்பிரியம்உடையவர், சண்டைசெய்வோன், நல்லுணர்ச்சிஉடையவர், சுகவான்.
2. பூரட்டாதிஇரண்டாம்பாததில்பிறந்தவர்கடவுள்மந்திரம்அறிந்தவர், உண்மைதளராதவர், யாரிடமும்சென்றுவணங்கிக்காரியத்தைமுடிப்பவர்.
3. பூரட்டாதிமூன்றாம்பாதத்தில்பிறந்தவர்சந்தோஷம்உள்ளவர், பொறுமை, நல்லநடத்தையுள்ளவர், புலவர், அயலாளிகளின்வீட்டுப்போஜனத்தில்விருப்பம்உடையவர்.
4. பூரட்டாதிநான்காம்பாதத்தில்பிறந்தவர்குணவான். சத்தியவான், குள்ளன், நட்புள்ளவர், நல்லதொழில்உள்ளவர், சீமான்.