ரேவதி

ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் ஆள்பாதி ஆடைபாதி என்பதற்கு முழு உதாரணமாய் உங்களது உடைகளையும் ஆபரணங்களையும் பேணிக்காப்பீர்கள்.

மற்றவர்களை கவரும் விதமாய் உங்களது செயல்பாடுகள் அமைத்துக் கொள்வீர்கள்ள. மனதிற்கு பிடித்தமான உணவுவகைகளை ருசித்து சாப்பிடுவீர்கள். மற்றவர்களால்புகழப்படும்காரியங்களைசெய்வதில்அதிகஆர்வம்கொண்டிருப்பீர்கள்.

பிராயணம்செய்வதிலும்அதிகநாட்டம்உடையவராய்இருப்பீர்கள். வருங்காலத்திற்கானசேமிப்பைமேற்கொள்வதில்அனைத்துவழிகளையும்பின்பற்றுவீர்கள். பெண்களிடம்பிரியம்உடையவர், பாதிநாள்மிகுந்தசெல்வத்துடன்இருப்பார், நல்லவன், பிறர்சொல்கேட்பவர். நல்லகுணவான், அழகானகண்களைஉடையவர், வாய்சாதுரியர், பிராமணர்களைவணங்கும்பக்தியுள்ளவர், புத்திமான், இரப்போருக்குஇல்லையென்றுகூறாதவர், பழிபாவத்திற்குஅஞ்சமாட்டான்.

1. ரேவதிமுதல்பாதத்தில்பிறந்தவர்கலகப்பிரியன், நிபுணன், வித்துவான், கிலேசன், சந்தோஷி.
2. ரேவதிஇரண்டாம்பாதத்தில்பிறந்தவர்திருடன், தீரன், சௌக்கியவான், கோபி, கருமி, சஞ்சலம்உடையவன், மெலிந்தசரீரம்உடையவன்.
3. ரேவதிமூன்றாம்பாதத்தில்பிறந்தவர்புத்தியற்றவன், பாபி, வஞ்சககுணம்உள்ளவன், தரித்திறன், நல்லகுணம்இல்லாதவர்.
4. ரேவதிநான்காம்பாதத்தில்பிறந்தவர்தீரன், சத்தியம்பேசுபவர், இழிந்தகுலத்தவர், சுகவான், பகைவரைவெல்பவர்.