ரோகிணி

ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் அனைத்து வகையான புத்தகங்களை படிப்பதிலும் ஆர்வத்துடன் இருப்பீர்கள். சுத்தத்திற்கு முதலிடம்கொடுப்பீர்கள். எந்தநேரத்திலும்சுத்தமாகஇருக்கவேண்டும்என்றஎதிர்பார்ப்புடன்உங்களதுசெயல்களைஅமைத்துக்கொள்வீர்கள். மற்றவர்களிடம்நயமானமுறையில்பேசிசிக்கலானசமயங்களிலும்திறமையாகசமாளித்துவிடுவீர்கள். அனைத்துகாரியங்களிலும்திட்டமிட்டேசெயல்படுத்துவீர்கள். உங்களதுஅனைத்துசெயல்களும்எதிர்காலத்தைமுக்கியகுறிக்கோளுடன்கொண்டதாகஇருக்கும்.

திறமையாகமற்றவர்களிடம்வேலைவாங்குவதில்சமர்த்தராய்இருப்பீர்கள். தண்ணீர்அதிகம்குடிப்பதில்விருப்பம்உடையவர், சொன்னசொல்கேட்பவர். பண்டிதனும்அரசனும்ஆவார். அன்னதானம்செய்பவர், இரும்புவியாபாரி,நெய், பால்இவற்றில்விருப்பம்உடையவர். இரண்டுகண்களும்பருத்துநெற்றிசுருங்கிஇருப்பவர், வஞ்சகம்பேசாதவர், வலுத்தஉள்ளங்கால்உடையவர், திடமானநடையுடையவர். கற்றறிந்தவர்களுடன்நட்பைவிரும்புபவராகத்திகழ்வர். பார்ப்பதற்குகம்பீரமானதோற்றம்கொண்டஇவர்கள்ஊர்சுற்றும்இயல்பைப்பெற்றிருப்பர். ஆசாரஅனுஷ்டானங்களில்மிகுந்தநம்பிக்கைஉண்டு. இசை, நாட்டியம்போன்றகலைகளில்ஈடுபாடுஇருக்கும். மக்கள்செல்வாக்குசிறப்பாகஇருக்கும். மூலவரானகிருஷ்ணர்பத்ரவிமானத்தின்கீழ்அருள்பாலிக்கிறார்.

1. ரோகிணிமுதல்பாதத்தில்பிறந்தவர்பொருள்உள்ளவர், அழகுள்ளவர், அலைச்சல்படுவோன், கருமி, அந்நியருக்குத்துன்பம்தருபவர், பொறுமையற்றவர், வர்மி, ரோசம்உடையவர், ரோகம்உடையவர்.
2. ரோகிணிஇரண்டாம்பாதத்தில்பிறந்தவர்கருணைஉடையவர். சாந்தகுணம்உடையவர். ரோகி, ஆசாரம்உள்ளவர், உண்மைபேசுவார், விரும்பியபெண்ணைமணப்பான், வாய்சாதுர்யம்உள்ளவர், ஆசைஉள்ளவர்.
3. ரோகிணிமூன்றாம்பாதத்தில்பிறந்தவர்கணிதவித்தையில்வல்லவர், சங்கீதஞானம்உடையவர், மந்திரங்கள்அறிந்தவர், சுகவான், பஞ்சகாவியங்கள்அறியாதவர்.
4. ரோகிணிநான்காம்பாதத்தில்பிறந்தவர்உண்மைபேசுபவர், அந்நியரின்சொத்தைவிரும்புபவர், பெண்போகத்தில்விருப்பம்உடையவர்.