சுவாதி

சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் எப்போதும் சுறுசுறுப்பான மனநிலையைக் கொண்டவராய் இருப்பீர்கள். மற்றவர்களுக்கு பிரதி பலன் எதிர்பாராமல் உதவும் எண்ணம் கொண்டவர்.

உடல்ஆரோக்கியத்தைபேணுவதில்மிகுந்தகவனம்செலுத்துவீர்கள். மிகுந்தஜாக்கிரதைஉணர்வோடுசெயல்படுவீர்கள். சிக்கனத்தில்அதிகநாட்டம்கொண்டிருப்பீர்கள். பலரிடத்திலும்பிரியமாகஇருப்பவர், போஜனப்பிரியர், துடையில்மருஇருக்கும், தெய்வபக்திஉள்ளவர், சுதந்திரத்தில்விருப்பம்உள்ளவர், ராஜவேலைக்குஉரியவர். கல்விமான், பெற்றோரிடத்தில்அன்புஉள்ளவர், விசுவாசம்உள்ளவர், வலிமையானஉடல்உள்ளவர், நேர்மையாகப்பேசுபவர், கையில்ஆயுதம்பிடிப்பவர், தியாகி. பெரியமனிதர்கள்இவர்களிடம்வலியவந்துபழகுவார்கள்.

ஆழ்ந்ததூக்கத்தில்கனவுகாண்பதுஇவர்களின்சுபாவம். புத்திகூர்மையுடனும், எதிலும்முன்யோசனையோடுசெயல்படும்இவர்களின்சிறப்பம்சம். சுகபோகங்களைஅனுபவிக்கும்யோகம்கொண்டவர்கள். நம்பிக்கைக்குபாத்திரமாகநடந்துகொள்ளும்இவர்கள், பழகுவதற்கும்இனிமையானவர்கள

1. சுவாதிமுதல்பாதத்தில்பிறந்தவர் ,தீரன், கனவுகாண்பவர், ஞானி, செல்வர்களிடம்நேசம்உள்ளவர், கல்வித்திறனும்பேச்சுத்திறமையும்உடையவர், சாது.
2. சுவாதிஇரண்டாம்பாதத்தில்பிறந்தவர்மனோதிடம்உள்ளவர், வாய்வார்த்தைஜாலம்பேசுவார், புத்திசாலி, காரியவாதி. உண்மை, பேசுவார், அந்தரங்கக்காரர்.
3. சுவாதிமுன்றாம்பாதத்தில்பிறந்தவர்வில்வித்தைவிரும்புபவர், குரூரகுணம்உடையவர், வஞ்சகஎண்ணம்உடையவர், தீயவழியில்நடப்பவர், கலகம்செய்பவர்.
4. சுவாதிநான்காம்பாதத்தில்பிறந்தவர்சொல்சாதுர்யம்உடையவர், கோபி, கலகத்தில்விருப்பம்உடையவர், ஒழுக்கம்உடையவர், துன்மார்க்கர், திருடர்.