திருவோணம்

திருவோணம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் பலன் எதிர்பாராமல் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யும் குணத்தை உடையவராய் இருப்பீர்கள். மற்றவர்கள் தவறு செய்யும் போது அதைதுணிந்து திருத்தவும் முயற்சி செய்வீர்கள். சுறுசுறுப்பானமனநிலையைக்கொண்டிருப்பீர்கள். சரியானநேரத்திற்குஉணவருந்தமாட்டீர்கள். சேமிப்பில்ஆர்வம்கொண்டுசெயல்படுவீர்கள். சுத்தமானஆடைஅணிவதுஉங்களுக்குமிகவும்பிடித்தமானவிஷயமாகஇருக்கும். கல்விஉடையவர், ஒருவழிப்போக்கர், விரைவில்கோபம்வந்துஉடனேமாறும்குணம்உடையவர். முன்னும்பின்னும்பார்த்துநடப்பவர், உயர்ந்தஉள்ளங்கால்களைஉடையவர், பெண்களுக்குஇனியவர், வாசனைப்பொருட்களில்விருப்பம்உடையவர், மயிர்அழகர், உற்சாகமுடையவர், சிக்கனத்தைகடைபிடிப்பவர், ஈகைகுணம்இல்லாதவர். தெய்வீகவழிபாட்டில்பக்தியும், பெரியவர்களிடத்தில்மரியாதையும்கொண்டிருப்பர்.

பொதுவிஷயங்களில்ஆர்வத்துடன்பங்கேற்பர். மற்றவர்களைப்புரிந்துகொள்வதில்வல்லவர்கள். பிறருக்குஉதவிசெய்யும்எண்ணம்கொண்டிருப்பர். நிலபுலன்களைஅதிகம்பெற்றிருப்பர்.

1. திருவோணம்முதல்பாதத்தில்பிறந்தவர்புத்திசாலி, தூயதேகத்தைஉடையவர், பிள்ளைகள்இல்லாதவர், போகி, நிலைபெற்றஉற்சாகி, கலகக்காரர், கர்வி.
2. திருவோணம்இரண்டாம்பாதத்தில்பிறந்தவர்பிரும்மஞானி, கருமி, தயவுதாட்சண்யம்இல்லாதவர், லோபிசிநேகம்இல்லாதவர்.
3. திருவோணம்மூன்றாம்பாதத்தில்பிறந்தவர்பிரும்மகருமி, ரோகி, போகி, செல்வம், உடையவர், உதாரகுணம்உடையவர், தயவற்றவர்.
4. திருவோணம்நான்காம்பாதத்தில்பிறந்தவர்வேசிலோலன், சீலம்உடையவர், தருமம்புகழ்உடையவர், தனவான், பயிர்செய்பவர்