பொது

சோதியம்

வான சாத்திரமே ஜோதிடமாக மாறப்பட்டது, நட்சத்திர கூறுகளே 27 நட்சத்திரமாக கூறப்படுகிறது. நட்சத்

பஞ்சாங்கம்

ஏழு நாட்கள் அடங்கியது ஒரு வாரம். ஞாயிறு ; திங்கள்; செவ்வாய்; புதன்; வியாழன்; வெள்ளி; ச