ராகு கேது பெயர்ச்சி பலன் 2017 to 2019

மேஷ ராசி

மேஷம் ராகு கேது பெயர்ச்சி 27.07.2017.முதல்.13.02.2019வரை. மேஷ

ரிஷப ராசி

ரிஷபம் ராகு கேது பெயர்ச்சி

மிதுன ராசி

மிதுனம் ராகு கேது பெயர்ச்சி : 27.07.2017.முதல்.13.02.

கடக ராசி

கடகம் ராகு கேது பெயர்ச்சி 27.07.2017.முதல்.13.02.2019வ

சிம்ம ராசி

சிம்மம் ராகு கேது பெயர்ச்சி 27.07.2017.முதல்.13.02.20

கன்னி ராசி

கன்னி ராகு கேது பெயர்ச்சி 27.07.2017.முதல்.13.02.2019வரை.

துலா ராசி

தூலம் ராகு கேது பெயர்ச்சி 27.07.2017.முதல்.13.02.2019வ

விருச்சிக ராசி

விருச்சிகம் ராகு கேது பெயர்ச்சி 27.07.2017.முதல

தனுஷ் ராசி

தனுசு ராகு கேது பெயர்ச்சி 27.07.2017.முதல்.13.02.2019வ

மகர ராசி

மகரம் ராகு கேது பெயர்ச்சி 27.07.2017.முதல்.13.02.2019வ

கும்ப ராசி

கும்பம்  ராகு கேது பெயர்ச்சி 27.07.2017.முதல்.13

மீன ராசி

மீனம் ராகு கேது பெயர்ச்சி 27.07.2017.முதல்.13.02.2019வ