செய்வினை அகல - செய்வினை நிவர்த்தி பூஜை - செய்வினை காப்பு

செய்வினை அகல - செய்வினை நிவர்த்தி பூஜை - செய்வினை காப்பு