ஆண்களுக்கு

திருமண நட்சத்திர பொருத்தம் - ஆண்களுக்கு

.எண்

ஆண் நட்சத்திரத்திற்கு

பொருத்தமான பெண் நட்சத்திரங்கள்

1.

அஸ்வனி

பரணி, மிருகசீரிஷம், புனர்பூசம், பூரம்

2.

பரணி

ரோகிணி, சுவாதி, உத்திராடம் 2, 3, 4, திருவோணம், அஸ்வனி

3.

கார்த்திகை 1 ம் பாதம்

சித்திரை 3, 4, அவிட்டம் 1, 2

4.

கார்த்திகை 2, 3, 4 ம் பாதங்கள்

அஸ்தம், சித்திரை 1, 2, கேட்டை, அவிட்டம் 3, 4

5.

ரோகிணி

மிருகசீரிஷம் 1, 2, உத்திரம், அனுஷம், உத்திரட்டாதி

6.

மிருகசீரிஷம் 1, 2 ம் பாதங்கள்

புனர்பூசம் 4, அஸ்தம், பூரட்டாதி, ரேவதி, ரோகிணி

7.

மிருகசீரிஷம் 3, 4 ம் பாதங்கள்

திருவாதிரை, புனர்பூசம், அஸ்தம், சுவாதி, பூரட்டாதி 4, ரேவதி

8.

திருவாதிரை

பூசம், உத்திராடம் 1, உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம் 3, 4

9.

புனர்பூசம் 1, 2, 3 ம் பாதங்கள்

பூசம், சுவாதி, பூராடம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி

10.

புனர்பூசம் 4 ம் பாதம்

பூசம், அனுஷம், பரணி, ரோகிணி

11.

பூசம்

உத்திரம், அஸ்வனி, புனர்பூசம் 4

12.

ஆயில்யம்

அஸ்தம், அனுஷம், பூசம்

13.

மகம்

சித்திரை, அவிட்டம் 3, 4

14.

பூரம்

உத்திரம், அஸ்தம், சுவாதி, உத்திராடம் 1, திருவோணம்

15.

உத்திரம் 1 ம் பாதம்

பூராடம், ரோகிணி, மிருகசீரிஷம், பூரம்

16.

உத்திரம் 2, 3, 4 ம் பாதங்கள்

பூராடம், திருவோணம், ரேவதி

17.

அஸ்தம்

உத்திராடம், உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம் 3, 4

18.

சித்திரை 1, 2 ம் பாதங்கள்

விசாகம் 4, திருவோணம், ஆயில்யம்

19.

சித்திரை 3, 4 ம் பாதங்கள்

விசாகம், திருவோணம், சதயம், ஆயில்யம்

20.

சுவாதி

அனுஷம், பூரட்டாதி 1, 2, 3, புனர்பூசம் 4, பூசம்

21.

விசாகம் 1, 2, 3 ம் பாதங்கள்

சதயம், ஆயில்யம்

22.

விசாகம் 4 ம் பாதம்

சதயம்

23.

அனுஷம்

உத்திராடம் 2, 3, 4, பூரட்டாதி, ரேவதி, உத்திரம்

24.

கேட்டை

திருவோணம், அனுஷம்

25.

மூலம்

அவிட்டம், கார்த்திகை 1, மிருகசீரிஷம் 3, 4

26.

பூராடம்

உத்திராடம், திருவோணம், அஸ்வனி, திருவாதிரை, சுவாதி, உத்திரம் 2-3-4, அஸ்தம்

27.

உத்திராடம் 1 ம் பாதம்

பரணி, மிருகசீரிஷம் 3, 4, அஸ்தம், பூராடம்

28.

உத்திராடம் 2, 3, 4 ம் பாதங்கள்

பரணி, மிருகசீரிஷம் 1, 2

29.

திருவோணம்

உத்திரட்டாதி, அஸ்வனி, மிருகசீரிஷம் 1, 2, அனுஷம்

30.

அவிட்டம் 1, 2 ம் பாதங்கள்

புனர்பூசம் 4, ஆயில்யம், சுவாதி, விசாகம், திருவோணம்

31.

அவிட்டம் 3, 4 ம் பாதங்கள்

சதயம், புனர்பூசம் 1, 2, 3, விசாகம் 4

32.

சதயம்

கார்த்திகை, மிருகசீரிஷம், மகம், விசாகம் 4, அனுஷம், அவிட்டம் 3, 4

33.

பூரட்டாதி 1, 2, 3 ம் பாதங்கள்

உத்திரட்டாதி, ரோகிணி, பூரம், அனுஷம், பூராடம்

34.

பூரட்டாதி 4 ம் பாதம்

உத்திரட்டாதி, பூராடம், திருவோணம், ரோகிணி, பூசம்

35.

உத்திரட்டாதி

ரேவதி, புனர்பூசம், உத்திரம் 2, 3, 4, உத்திராடம், பூரட்டாதி 4

36.

ரேவதி

பரணி, பூசம், அஸ்தம், பூராடம், உத்திரட்டாதி