பெண்களுக்கு

திருமண நட்சத்திர பொருத்தம் - பெண்களுக்கு

.எண்

பெண் நட்சத்திரத்திற்கு

பொருத்தமான ஆண் நட்சத்திரங்கள்

1.

அஸ்வனி

பரணி, திருவாதிரை, பூசம், பூராடம், திருவோணம், சதயம்

2.

பரணி

புனர்பூசம், உத்திராடம், ரேவதி, அஸ்வனி

3.

கார்த்திகை 1 ம் பாதம்

சதயம்

4.

கார்த்திகை 2, 3, 4 ம் பாதங்கள்

சதயம்

5.

ரோகிணி

மிருகசீரிஷம் 1, 2, புனர்பூசம் 4, உத்திரம் 1, பூரட்டாதி, பரணி

6.

மிருகசீரிஷம் 1, 2 ம் பாதங்கள்

உத்திரம் 1, உத்திராடம் 2, 3, 4, திருவோணம், சதயம், அஸ்வனி, ரோகிணி

7.

மிருகசீரிஷம் 3, 4 ம் பாதங்கள்

திருவாதிரை, உத்திரம், அஸ்தம், மூலம், உத்திராடம் 2, 3, 4, சதயம், பரணி

8.

திருவாதிரை

பூரம், பூராடம், பரணி, மிருகசீரிஷம் 3, 4

9.

புனர்பூசம் 1, 2, 3 ம் பாதங்கள்

அவிட்டம் 3, 4, உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம் 3, 4

10.

புனர்பூசம் 4 ம் பாதம்

பூசம், சுவாதி, அவிட்டம் 1, 2, உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம்

11.

பூசம்

ஆயில்யம், அஸ்தம், சுவாதி, விசாகம் 1-2-3, பூரட்டாதி 4, ரேவதி, திருவாதிரை, புனர்பூசம்

12.

ஆயில்யம்

சித்திரை, அவிட்டம் 1, 2

13.

மகம்

சதயம்

14.

பூரம்

உத்திரம் 1, பூரட்டாதி 1, 2, 3, அஸ்வனி

15.

உத்திரம் 1 ம் பாதம்

சுவாதி, அனுஷம், பரணி, ரோகிணி, பூசம், பூரம்

16.

உத்திரம் 2, 3, 4 ம் பாதங்கள்

அனுஷம், பூராடம், ரோகிணி, பூசம், பூரம்

17.

அஸ்தம்

பூராடம், உத்திராடம் 1, ரேவதி, மிருகசீரிஷம், பூரம், ஆயில்யம், கார்த்திகை 2, 3, 4

18.

சித்திரை 1, 2 ம் பாதங்கள்

கார்த்திகை 2, 3, 4, மகம்

19.

சித்திரை 3, 4 ம் பாதங்கள்

கார்த்திகை 1, மகம்

20.

சுவாதி

பூராடம், அவிட்டம் 1, 2, பரணி, மிருகசீரிஷம் 3, 4, பூரம், புனர்பூசம்

21.

விசாகம் 1, 2, 3 ம் பாதங்கள்

அவிட்டம் 1, 2, சித்திரை 3, 4

22.

விசாகம் 4 ம் பாதம்

அவிட்டம், சதயம், சித்திரை

23.

அனுஷம்

கேட்டை, சதயம், பூரட்டாதி 1, 2, 3, ரோகிணி, புனர்பூசம், ஆயில்யம், அஸ்தம், சுவாதி

24.

கேட்டை

கார்த்திகை 2, 3, 4

25.

மூலம்

உத்திரட்டாதி, பூரம், சுவாதி, பூராடம்

26.

பூராடம்

பூரட்டாதி, புனர்பூசம் 1, 2, 3, உத்திரம், ரேவதி

27.

உத்திராடம் 1 ம் பாதம்

உத்திரட்டாதி, திருவாதிரை, பூரம், பூராடம், அஸ்தம், சுவாதி

28.

உத்திராடம் 2, 3, 4 ம் பாதங்கள்

உத்திரட்டாதி, பரணி, பூசம், அஸ்தம், அனுஷம், பூராடம்

29.

திருவோணம்

அவிட்டம் 1, 2, பூரட்டாதி 4, பரணி, புனர்பூசம் 4, உத்திரம் 2, 3, 4, சித்திரை, கேட்டை, பூராடம்

30.

அவிட்டம் 1, 2 ம் பாதங்கள்

கார்த்திகை 1, மூலம்

31.

அவிட்டம் 3, 4 ம் பாதங்கள்

கார்த்திகை, சதயம், மகம், மூலம்

32.

சதயம்

சித்திரை 3, 4, விசாகம், அவிட்டம் 3, 4

33.

பூரட்டாதி 1, 2, 3 ம் பாதங்கள்

மிருகசீரிஷம் 1, 2, சுவாதி, அனுஷம்

34.

பூரட்டாதி 4 ம் பாதம்

உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம், அனுஷம்

35.

உத்திரட்டாதி

ரேவதி, திருவாதிரை, ரோகிணி, புனர்பூசம் 1, 2, 3, அஸ்தம், திருவோணம், பூரட்டாதி

36.

ரேவதி

மிருகசீரிஷம், புனர்பூசம் 1, 2, 3, உத்திரம் 2, 3, 4, அனுஷம், உத்திரட்டாதி