சகல தோஷ நிவர்த்தி பரிகாரம் - ஸ்திரி சாப நிவர்த்தி - கர்ம தோஷ நிவர்த்தி